St. Mary’s Yuvathi Sakhyam

St. Mary’s Yuvathi SakhyamSt. Thomas Mar Thoma Church Kozhencherry

  • President: Rev. Thomas Mathew (Mob: 70242 66363)
  • Vice-President: Sajini Joji (Mob: 94950 46124)
  • Secretary: Renila Mary Varghese (Mob: 73063 18625)
  • Joint-Secretary: Remy Mariam Roby (Mob: 79028 87924)
  • Treasurer: Olivia Mariam Joji (Mob: 81139 04664)
  • Auditor: Riya Mariam Thomas (Mob: 91881 97991)

© Copyright 2024 St. Thomas Mar Thoma Church All rights reserved.

Designed by : Dom Technolabs