Thundazham

ThundazhamSt. Thomas Mar Thoma Church Kozhencherry

  • President: Rev. Edison Abraham (Mob: 94952 39044)
  • Vice-President: Saramma Abraham (Mob: 85901 70247)
  • Secretary: Liesamma Daniel (Mob: 97473 41254)
  • Treasurer: Aleyamma Thomas (Mob: 70258 35231)

© Copyright 2024 St. Thomas Mar Thoma Church All rights reserved.

Designed by : Dom Technolabs