Kozhencherry East

Kozhencherry EastSt. Thomas Mar Thoma Church Kozhencherry

  • President: Rev. John Mathew (Mob: 90200 50135)
  • Vice-President: Sally Issac (Mob: 94963 02106)
  • Secretary: Jaya Itty (Mob: 80867 56844)
  • Treasurer: Rachel Thampan (Mob: 97458 27771)

© Copyright 2024 St. Thomas Mar Thoma Church All rights reserved.

Designed by : Dom Technolabs