Chekkulam

ChekkulamSt. Thomas Mar Thoma Church Kozhencherry

  • President: Rev. Edison Abraham (Mob: 94952 39044)
  • Vice-President: Mariamma John (Mob: 80894 14523)
  • Secretary: Jolly Varghese (Mob: 94008 19289)
  • Treasurer: Shyni Koshy (Mob: 80780 03960)

© Copyright 2024 St. Thomas Mar Thoma Church All rights reserved.

Designed by : Dom Technolabs