Home » Organizations » Yuvajana Sakhyam » St.Mary's Yuvathi Sakhyam

St.Mary's Yuvathi Sakhyam

St Thomas Mar Thoma Church, Kozhencherry

Kozhencherry St. Mary's Mar Thoma YuvathiSakhyam meets every Sunday at 1.00pm at the St. Thomas High school, Kozhencherry. 

  • President : Rev. Varghese Philip
  • Vice President : 
  • Secretary : 
  • Joint Secretary : 
  • Treasurer :